Chia sẻ code tự động kết nối với facebook cho website

Chia sẻ code tự động kết nối với facebook cho website

Đánh giá bài viết này

Chia sẻ đoạn code giúp website của bạn kết nối với facebook giúp bạn tiếp cận khách hàng của bạn tốt hơn qua facebook, lamwebchuanseo hị vọng bài viết này sẽ giúp được bạn nào cần code kết nối facebook.

var page = 0;
var nb_pageload = 10;
var loadpage = setInterval(function(){
if(page <= nb_pageload)
{
console.log(‘load page friends: ‘+page);
var uiMorePagerPrimary = document.getElementsByClassName(‘uiMorePagerPrimary’);
for (ij = 0; ij < uiMorePagerPrimary.length; ij++) {
uiMorePagerPrimary[ij].click();
//window.scrollTo(0,document.body.scrollHeight);
}
page++;
}
else
{
clearInterval(loadpage);
var i = 0;
var addfr = document.getElementsByClassName(‘addButton’);
setInterval(function(){
if (typeof addfr[i] != ‘undefined’) {
addfr[i].click();
var uiLayer = document.getElementsByClassName(‘uiLayer’);
for (j = 0; j < uiLayer.length; j++) {
uiLayer[j].remove();
}
console.log(‘Click friends: ‘+i);
}
else
{
console.log(‘xong het’);
}
i++;
}, 1000);
}
}, 4000);

Các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay có ý kiến gì mời để lại bình luận Lamwebchuanseo sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Related posts